Archive

Posts Tagged ‘kompostaren’

Vyhodnotenie odpadového hospodárstva v NM za rok 2015

Marec 2nd, 2016 Comments off

Z februárového zasadnutia Komisie životného prostredia prinášam zaujímavé informácie z odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom za rok 2015. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA Nové Mesto nad Váhom (ďalej len TSM) ako príspevková organizácia zriadená mestom vykonáva v odpadovom hospodárstve nasledovné činnosti:

  • Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO alebo KO) z komplexnej bytovej výstavby (ďalej len KBV), z individuálnej bytovej výstavby (ďalej len IBV) a z obcí,
  • Zber a preprava objemného odpadu, stavebného odpadu a drobného stavebného  odpadu, formou zvozov prostredníctvom vozidla s hydraulickou rukou a prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len VOK),
  • Zber odpadu z pouličných smetných nádob,

Read more…

Zberový dom pre separovaný a biologický odpad v Novom Meste nad Váhom

September 21st, 2012 Comments off

Názov stavby: Zberový dvor pre separovaný a biologický odpad – 2. etapa

Investor stavby: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ: IZOTECH Group s.r.o., Piešťanská 25, Nové Mesto nad Váhom

Doba výstavby: 11/2011 – 09/2012

Náklady: 3 mil €

Využitie: papier, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad, nebezpečný odpad

Read more…