Nové Mesto nad Váhom

Minister Dušan Čaplovič uvedie do života publikáciu o holokauste v Novom Meste nad Váhom (TS)

riesenie zidovskej otazky na slovensku

V pondelok 7. apríla 2014 uvedie minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič do škôl knižnú publikáciu „Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945“. Slávnostné podujatie sa uskutoční o 10.00 hod. na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom za účasti novinárov.

Kniha bude slúžiť učiteľom ako doplnkový učebný text pre vyučovanie holokaustu na hodinách dejepisu pre žiakov 2. stupňa základných škôl, ako aj stredných odborných škôl a gymnázií. Učebné texty sú doplnené obrazovými prílohami a výpoveďami priamych účastníkov historických udalostí a podporujú emocionálne prežívanie žiakov. Zároveň ich nútia klásť si závažné etické otázky a hľadať na ne odpovede.

Nový výučbový materiál, ktorý prichádza do škôl, vytvára priestor na samostatnú i skupinovú činnosť žiakov počas vyučovania, na rozvíjanie ich schopnosti kritického myslenia i narábania s historickými prameňmi a vhodným spôsobom nadväzujú na požadované výkonové štandardy predpísané pre ISCED 3A a učebnicu určenú pre gymnáziá.

Riesenie FB

Knižnú publikáciu vydali s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Finančným mechanizmom EHP 2009 – 2014 (správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti) Občianske združenie EDAH v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave.

Rezort školstva považuje takéto aktivity za mimoriadne prínosné a aj preto vníma poskytnuté finančné prostriedky ako vysoko účelný nástroj podpory vzdelávania o obetiach holokaustu.

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.