Nové Mesto nad Váhom

Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu 2018

Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2018 a výzva na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie

Podľa čl. 6 ods. 6 a ods. 7 a čl. 7 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2017 v znení dodatku č. 1 oznamujeme výsledky verejného hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2018 a zoznam projektov, ktoré uspeli vo verejnom hlasovaní a bude im poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 4/2017:

P. č. projektu: 1/2018

Názov projektu: Novomestský pivný festival
Žiadateľ o dotáciu: Double Agency, s.r.o., Beckov
Celkové náklady na projekt v eur: 7 080,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Počet odovzdaných hlasov: 16

Projekt č. 1/2018 – Novomestský pivný festival Súbor pdf – (412.62 kB)

 

P. č. projektu: 2/2018

Názov projektu: Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.
Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Počet odovzdaných hlasov: 52

Projekt č. 2/2018 – Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta Súbor pdf – (278.25 kB)

 

P. č. projektu: 3/2018

Názov projektu: Ekoškôlka
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hviezdoslavova ul., Nové Mesto nad Váhom
Celkové náklady na projekt v eur: 1 592,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Počet odovzdaných hlasov: 67

Projekt č. 3/2018 – Ekoškôlka Súbor pdf – (202.69 kB)

 

P. č. projektu: 4/2018

Názov projektu: V zdravom tele zdravý duch
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Ul. J. Kollára č. 4, Nové Mesto nad Váhom
Celkové náklady na projekt v eur: 1 688,10 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 489,10 eur
Počet odovzdaných hlasov: 66

Projekt č. 4/2018 – V zdravom tele zdravý duch Súbor pdf – (136.51 kB)

 

P. č. projektu: 5/2018

Názov projektu: Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Ul. J. Kollára č. 25, Nové Mesto nad Váhom
Celkové náklady na projekt v eur: 1 750,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 450,- eur
Počet odovzdaných hlasov: 33

Projekt č. 5/2018 – Tancuj tancuj vykrúcaj Súbor pdf – (128.86 kB)

 

P. č. projektu: 7/2018

Názov projektu: Verejný koncert a výstava pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ
Žiadateľ o dotáciu: Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Nové Mesto n. V.
Celkové náklady na projekt v eur: 2 350,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Počet odovzdaných hlasov: 18

Projekt č. 7/2018 – Verejný koncert a výstava pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ Súbor pdf – (109.31 kB)

 

P. č. projektu: 8/2018

Názov projektu: Hudobnotechnické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru
Žiadateľ o dotáciu: Občianske združenie Premena Nové Mesto nad Váhom
Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Počet odovzdaných hlasov: 65

Projekt č. 8/2018 – Hudobnotechnické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru – 2. časť Súbor pdf – (2.08 MB)

 

P. č. projektu: 9/2018

Názov projektu: NovoStar IV
Žiadateľ o dotáciu: Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom
Celkové náklady na projekt v eur: 3 360,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Počet odovzdaných hlasov: 25

Projekt č. 9/2018 – Novostar IV Súbor pdf – (114.4 kB)

 

P. č. projektu: 10/2018

Názov projektu: Rok v záhrade
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hurbanova ul., Nové Mesto nad Váhom
Celkové náklady na projekt v eur: 1 750 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 eur
Počet odovzdaných hlasov: 43

Projekt č. 10/2018 – Rok v záhrade Súbor pdf – (237.07 kB)

P. č. projektu: 11/2018

Názov projektu: Malí bádatelia
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola, Poľovnícka ul., Nové Mesto nad Váhom
Celkové náklady na projekt v eur: 1 680 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 eur
Počet odovzdaných hlasov: 57

Projekt č. 11/2018 – Malí bádatelia

 

Podľa článku 5 ods. 1 písm. a) všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 sa dotácia poskytne:

1. organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nové Mesto nad Váhom formou transferu
2. ostatným žiadateľom – predkladateľom projektov č. 1/2018, 2/2018 a 8/2018 na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. Podľa čl. 7 ods. 1 a 2 VZN Mesto Nové Mesto nad Váhom vyzýva týchto predkladateľov projektov, aby:
a) do 7 dní od dátumu tohto zverejnenia predložili príslušné doklady, informácie a údaje, a to do podateľne Mestského úradu Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1, alebo elektronickou formou na adresu trusik@nove-mesto.sk
b) v termíne dohodnutom s MsÚ – oddelením OFIS dostavili sa na Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1, miestnosť č. 229 za účelom podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie.

V Novom Meste nad Váhom 18.5.2018.

PhDr. Kvetoslava Hejbalová, predsedníčka rady pre participatívny komunitný rozpočet

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.