Nezaradené

Zápisnica z 4. stretnutia VO č. 6 zo dňa

Miesto: Zasadacia miestnosť Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

Obvod: 6

Dátum: 5. december 2016

Prítomní: priložená prezenčná listina

Poslanci MsZ: Ing. Kopunec,  MUDr. Mastráková, Ing. Špánik

Za MsÚ: PhDr. Kvetoslava Hejbalová

Za MsBP: 

Za TSM: Ing. Veselka

Za MsP: p. Kubíček

Priebeh stretnutia:

 1. Uvítanie občanov a predstavenie programu stretnutia
 2. Informácia o plnení úloh z predchádzajúceho stretnutia dňa 24. júna 2016
 3. Diskusia a prezentácie požiadaviek a pripomienok občanov
 4. Ukončenie stretnutia

 

Požiadavky a pripomienky občanov obvodu:

Vajanského ulica

 1. Požiadavka na častejšie kontroly prejazdov áut cez Finanzbreh Mestskou políciou, najmä v čase dopravnej špičky – ráno medzi siedmou a ôsmou a poobede medzi druhou a treťou. je tam zákaz a porušujú to najmä mimo mestské ŠPZ a taxikári. Taxikári a cyklisti pravidelne chodia cez námestie, kde je pešia zóna.

MsP – budú častejšie kontrolovať tento prejazd, nemôžu byť však všade, prioritne stoja ráno na priechodoch pre chodcov pri školách. Cyklisti nepatria na pešiu zónu aj keď idú rýchlosťou chôdze.

 1. Častejšie zametanie a zbieranie BRO (lístia, trávy, konárov) zamestnancami TSM v slepej uličke nad Finanzbrehom
  1. Odstrániť lipu spred garáže – bude podaná žiadosť na komisiu ŽP
  2. Zlepšiť povrch komunikácie

 1. Za bytovkami na Vajanského 1 a 2 parkujú vodiči na chodníkoch a na tráve – požiadavka na častejšie kontroly z MsP
 2. Chodník za bytovkami bolo rekonštruovaný pred pár rokmi z liateho asfaltu a v letných mesiacoch sa na ňom vytvárajú bubliny

 

Ul. A. Sládkoviča

 1. Kontrola bezdomovcov pri smetiakoch – robia neporiadok v okolí kontajnerových stanovíšť a popíjajú za bytovkami vo výklenkoch.

MsP – v zimnom období sa tento problém neobjavuje tak často, bezdomovci sa zdržiavajú skôr v uzatvorených priestoroch

 1. Kontrola vynášania odpadu cudzími občanmi a stavebného odpadu do komunálneho odpadu – občania vidia najmä po víkendoch ako ľudia z chát, aj s cudzími ŠPZ vyhadzujú odpad v miestnych kontajneroch, často sa pri rekonštrukciách objavujú kusy nábytku, elektrospotrebiče a stavebný odpad vedľa smetných nádob, prípadne v nich
 2. Kubíček aj p. Hejbalová – občania by mali byť súčinní, ak vidia podozrivé osoby a autá tak nech volajú na Mestskú políciu

 

Ul. Dr. Markoviča

 1. Požiadavka na častejšie umiestňovanie veľkoobjemných kontajnerov na objemný odpad z bytov počas roka

TSM – Treba vyzvať všetkých 3 správcov bytov – MsBP, SBDO aj spoločnosť p. Kolesára (Domspráva), aby si vlastníci bytov zabezpečovali pri rekonštrukciách bytov veľkoobjemný kontajner napr. z fondu opráv (zakazuje sa hocijaký odpad ukladať mimo smetných  nádob, drobný stavebný odpad je povinný zaviesť na prekládkovú stanicu za poplatok, elektrospotrebiče môžu občania bezplatne zaviesť na zberný dvor)

 1. Vykrývače signálu mobilných operátorov na bytovom dome – Kto povolil umiestnenie týchto vysoko vyžarujúcich zariadení na paneláku? aké to má dôsledky na zdravie ľudí v okolí?

 

Ulica Klčové

 1. Zlý stav chodníka pred bytovými domami na ul. Klčové 9-10. Požiadavka na opravu prístupového chodníka k vchodom do bytových domov na ul. Klčové 9 a 10 a chodníka medzi cirkevnou školou a ulicou 1. Mája. Prístupový chodník je v nevyhovujúcom stave, v zimnom období sa tiež obyvateľom bytovky zle udržuje.

 

Holubyho ulica

 1. Pretrvávajúca požiadavka na parkovisko na Holubyho ulici /od Stavoindustrie po kaplnku, za kvetináčmi/ je v dezolátnom stave, či sa neuvažuje s jeho opravou.

PhDr. Hejbalová – mesto na rok 2017 neuvažuje s rekonštrukciou tohto parkoviska

  

 1. Na plote skladov p. Steinera /bývalé uhoľné sklady/ na Holubyho ulici je krovie ktoré prerastá cez chodník a ten je z tohto dôvodu nepriechodný
 2. Kopunec: Žiadosť p. Steinera na kompletné vyčistenie predmetného pozemku od náletových drevín bola prerokovaná na komisii životného prostredia a bolo odporučené ju schváliť. Tento problém bude vyriešený v najbližších mesiacoch.

 

Kukučínova ulica

 1. Chýbajú malé pouličné odpadkové koše na komunálny odpad – chodci prechádzajúci uličkami Kukučínova a Severná hádžu odpadky do kontajnerov na separovaný odpad. Požiadavka na umiestnenie malých smetiakov na rohy ulíc pre čistejšie okolie.
 2. Kopunec – Psíčkari taktiež nemajú možnosť v tejto časti nikde odhodiť sáčky s exkrementami po svojom psovi, na problém boli TSM upozornené už minulý rok.
 3. Hejbalová – väčšina psíčkarov nezbiera po svojich psoch, smetiaky netreba, majú venčiť na svojich pozemkoch
 4. Opakovaná požiadavka na opravu chodníka a schodiska na brehu smerom k hasičom, Chodník sa rozpadá, prerastá burinou, využívajú ho motorkári na rýchly prejazd.
 5. Hejbalová – v pláne na rok 2017 sa uvažuje o rekonštrukcii schodiska a chodníka až po hasičov, bude to prednesené poslancom na zasadnutí MsZ. Treba však brať ohľad že majú toho momentálne TSM veľa.

 

 1. Na brehu na konci Kukučínovej ulice sa objavujú prepadliny pre rodinnými domami. Občania požadujú opraviť komunikáciu.

TSM – tieto poškodenia vznikajú na inžinierskych sieťach vodárov. Ak oni rozbili túto komunikáciu kvôli vodovodnej prípojke, mali to dať do pôvodného stavu. Nutné skontrolovať a dať opraviť vodárom.

 1. Rozšírenie a rekonštrukcia verejného oosvetlenia aj na dolnej časti Kukučínovej ulice

 1. Úprava kontajnerového státia pre nádoby na separovaný odpad. Či by bolo možné tento priestor upraviť a vyrovnať a spevniť plochu pod kontajnermi.

 

Hečkova ulica

 1. Rozšírenie osvetlenia na Hečkovej ulici – p. Kováčová dala podnet na obnovu a rozšírenie verejného osvetlenia na konci Hečkovej ulice smerom na Kukučínovu ulicu. Tento asi 150 m úsek je úplne neosvetlený. Nové osvetlenie a chodníky by sa mali spraviť aj na tejto ulici.

 

Bzinská ulica

 1. E-mailová požiadavka od p. Kováčika na odstránenie kríkov spred vjazdu/výjazdu do bývalých kasární.

Účastníci cestnej premávky prichádzajúci z Kollárovej a odbočujúci na Bzinskú alebo pokračujúci na Plachého majú obmedzovaný výhľad vegetáciou, ktorá sa nachádza pred vjazdom do bývalých kasární pred autami vychádzajúcich z areálu na autá prichádzajúce zo Bzinskej.

 

 

Všeobecné témy, problémy a požiadavky od občanov podané ústne, písomne alebo elektronicky:

 1. Námestie Slobody
  1. Opakovaná požiadavka na chýbajúce WC na námestí, pretože sociálne zariadenia nachádzajúce sa pri trhovisku sú ďaleko a niektoré podniky povoľujú vstup na WC iba za poplatok alebo iba pre zákazníkov.

Poslanci aj p. Hejbalová: Mesto uvažuje o vytvorení verejných záchodov v budove na Námestí Slobody 2/2 (vedľa Dexie banky, vo dvore pri brašnárstve).Mesto chce v roku 2017 zrekonštruovať túto budovu a v rámci rekonštrukcie chce v týchto priestoroch vytvoriť verejné WC aj pre ľudí pohybujúcich sa po námestí ale aj pre budovu bývalej Prima banky, kde na prízemí tieto sociálne zariadenia takisto chýbajú a tým pádom sú nevyužiteľné.

 1. holuby na múzeu – viaceré požiadavky na premnožené holuby, ktoré znečisťujú budovu múzea a chodníky v okolí múzea

TSM – Odchyt holubov nebol úspešný, holuby sa vrátili.

 1. Hejbalová – ak ich ľudia prestanú kŕmiť tak odídu, majú tu však dobré podmienky. Holuby sú však zdravé a preto nie je možné ich odstrániť.
 2. lavičky pred pódiom – lavičky, ktoré TSM umiestňujú pred pódium počas podujatí sú v zlom stave, mnohé sú labilné, malo by sa uvažovať o výmene za nové – komfortnejšie – sedenie, prípadne oprave existujúcich lavičiek.
 1. Kontajnery na elektroodpad – či sa uvažuje o zavedení červených kontajneroch na elektroodpad v našom meste.

TSM – mesto neuvažuje o zavedení takýchto kontajnerov. Momentálne sa do rodinných domov zavádzajú 110 l hnedé kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad. Elektroodpad môžu občania odovzdať v Zbernom dvore na ul. Banská.

 1. Priechod pre chodcov na ul. Hviezdoslavova (od kostola smerom k OD Váh) – priechod je podľa p. Buša neprehľadný. Chodcov nie je spoza kríkov od kostola vidieť. Požiadavka na odstránenie kríkov v okolí priechodu.
 2. Zelená voda
  1. Požiadavka na vytvorenie cyklochodníka na Zelenú vodu cez Beckovskú ulicu, lebo plánovaná trasa nie je pre ľudí z Rajkovej efektívna.
  2. Hejbalová – mesto neuvažuje s vytvorením cyklochodníka po tejto ulici. Na základe vypracovanej štúdie by mala viesť cyklotrasa (cyklochodník) na Zelenú vodu z centra mesta smerom na Kaufland – cez nadchod ponad železničnú trať na ul. Rybárska – priechod na Kočovskú ul. a následne mostom cez derivačný kanál Váhu na budúcu Vážsku cyklotrasu Nové Mesto nad Váhom – Horná Streda vedúcu po ochrannej hrádzi Váhu. O trase cez mosty na Beckovskej ulici sa neuvažuje kvôli vlastníckym vzťahom k pozemkom v tejto trase, taktiež aj kvôli nevhodným šírkam mostov.
  3. Požiadavka na častejšie kosenie a zberanie vodných rastlín na Zelenej vode
 3. Nadchod cez železničnú trať
  1. v časti od Trenčianskej ulice sa nachádza pod schodiskom diera, ktorú využívajú ľudia na skrátenie cesty smerom ku Kauflandu priamo cez železničnú trať. Požiadavka na zavarenie tejto diery, lebo chodci prechádzajúci cez trať ohrozujú bezpečnú a plynulú premávku železničnej dopravy. Občan, ktorý sa sťažuje zároveň pracuje na železniciach a hovorí z vlastnej skúsenosti.
  2. Chýbajúce malé odpadkové koše pri oboch stranách nadchodu – v okolí je neporiadok
 4. Detské ihrisko – Požiadavka mamičiek zo sídliska Rajková na opravu alebo vynovenie detského ihriska a jeho prvkov na ulici Dr. Markoviča, tak ako sa robili aj v iných častiach mesta, s vytvorením novej dopadovej plochy.

Zapísal: Ing. Kopunec, 7.12.2016

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.