Home > Akcie, Nové Mesto nad Váhom > Deň pre svoje mesto 2015

Deň pre svoje mesto 2015

Február 25th, 2015

DSC00841Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlasuje Mesto Nové Mesto nad Váhom výzvu pre základné a stredné školy v Novom Meste nad Váhom, aby sa zapojili do aktivity Deň pre svoje mesto 2015.
Cieľom aktivity je zapojiť žiakov škôl pri príležitosti celosvetového Dňa Zeme do upratovania a čistenia verejných priestranstiev a školských areálov a tým prispieť jednak k zlepšeniu životného prostredia, jednak zvýšiť environmentálne povedomie a zodpovednosť za životné prostredie.

 

Organizačné a technické zabezpečenie:

Termín: 13. – 17.4.2015 dopoludnia

Miesto: Školské areály a pridelené verejné priestranstvá v určených lokalitách mesta

Materiálne zabezpečenie a technická podpora:

Mesto – MsÚ zabezpečí pre všetky školy pracovné pomôcky – vinylové rukavice a PET-vrecia na zber odpadkov. Pomôcky si školy vyzdvihnú na MsÚ – OŠMaTK 9-10.4.2015.
Vrecia s vyzbieraným odpadom uložia školy v sídliskových kontajneroch na odpad v pridelených lokalitách. Ak nebudú kontajnery voľné, uložia ich do ohrady ku kontajnerom. Technické služby mesta zabezpečia odvoz vyzbieraného odpadu.

Mediálna podpora a propagácia:

Mediálnu podporu a propagáciu aktivity zabezpečí NTV Pohoda, Novomestský spravodajca, webová stránka mesta a regionálna tlač.

Školy spropagujú výzvu v školách prostredníctvom násteniek a vlastných webových stránok.

Fotodokumentáciu z aktivít, postrehy a námety zverejnia školy a mesto – MsÚ na svojich webových stránkach.
Počas celej aktivity zabezpečia školy potrebný počet pedagógov na pedagogický dozor a podporu pri zaistení bezpečnosti na hlavných cestách počas akcie poskytne mestská polícia.

 

Rozdelenie verejných priestranstiev v rámci aktivity Deň pre svoje mesto 2015

Na základe výzvy Deň pre svoje mesto 2015 sa zúčastnia školy dňa 13. – 17.4.2015 upratovania a čistenia školských areálov a verejných priestranstiev podľa nasledovného rozpisu:

  1. ZŠ – Tematínska ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie na sídlisku Hájovky, futbalový štadión AFC
  1. ZŠ – Ul. kpt. Nálepku: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie okolo nemocnice a pred poliklinikou, park D. Š. Zámostského
  1. ZŠ – Odborárska ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnatá plocha pri HaZZ na Podjavorinskej ul., trávnaté plochy a verejné komunikácie na sídlisku Rajková, trávnaté plochy na Ul. 1. mája a v dolnej časti Ul. čsl. armády
  1. Spojená škola sv. Jozefa: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Ul. 1. mája – Ul. D. Š. Zámostského a vnútrobloku Ul. 1. mája – Ul. D. Š. Zámostského – Hurbanova ul., park P. Matejku
  1. Gymnázium M. R. Š. a bilingválne gymnázium: školský areál a priľahlé ulice, park J. M. Hurbana, trávnaté plochy a verejné komunikácie okolo MsKS, trávnaté plochy a verejné komunikácie na sídlisku Javorinská – okolie športovej haly a zimného štadióna
  1. SPŠ – Bzinská ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy, parkovisko a chodníky pri bývalom kúpalisku a pozdĺž Ul. Klčové po TSM, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Ul. J. Kollára – Klčové, chodníky a trávnaté plochy na Ul. J. Kréna a Karpatská ul.
  1. SOŠ OaS – Piešťanská ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Weisseho ul. – Ul. 1. mája – Obrancov mieru, autobusová stanica, Železničná ul., podchod na Piešťanskej ul., trávnaté plochy a chodníky na Piešťanskej ul.
  1. Špeciálna ZŠ: školský areál a okolie školského areálu, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Ul. 1. mája – Partizánska ul. – Ul. obrancov mieru – J. Kollára

Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov sa upratovanie nevzťahuje na vozovku hlavných ciest (Tematínska, Športová, Javorinská, Štúrova, J. Kollára, Bzinská, Klčové, Odborárska, Malinovského, Piešťanská, M. R. Štefánika, Hviezdoslavova, Weisseho).

Podobné články:

    None Found

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.
Categories: Akcie, Nové Mesto nad Váhom Tags:
Comments are closed.