Akcie Nové Mesto nad Váhom

Deň pre svoje mesto 2015

DSC00841Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlasuje Mesto Nové Mesto nad Váhom výzvu pre základné a stredné školy v Novom Meste nad Váhom, aby sa zapojili do aktivity Deň pre svoje mesto 2015.
Cieľom aktivity je zapojiť žiakov škôl pri príležitosti celosvetového Dňa Zeme do upratovania a čistenia verejných priestranstiev a školských areálov a tým prispieť jednak k zlepšeniu životného prostredia, jednak zvýšiť environmentálne povedomie a zodpovednosť za životné prostredie.

 

Organizačné a technické zabezpečenie:

Termín: 13. – 17.4.2015 dopoludnia

Miesto: Školské areály a pridelené verejné priestranstvá v určených lokalitách mesta

Materiálne zabezpečenie a technická podpora:

Mesto – MsÚ zabezpečí pre všetky školy pracovné pomôcky – vinylové rukavice a PET-vrecia na zber odpadkov. Pomôcky si školy vyzdvihnú na MsÚ – OŠMaTK 9-10.4.2015.
Vrecia s vyzbieraným odpadom uložia školy v sídliskových kontajneroch na odpad v pridelených lokalitách. Ak nebudú kontajnery voľné, uložia ich do ohrady ku kontajnerom. Technické služby mesta zabezpečia odvoz vyzbieraného odpadu.

Mediálna podpora a propagácia:

Mediálnu podporu a propagáciu aktivity zabezpečí NTV Pohoda, Novomestský spravodajca, webová stránka mesta a regionálna tlač.

Školy spropagujú výzvu v školách prostredníctvom násteniek a vlastných webových stránok.

Fotodokumentáciu z aktivít, postrehy a námety zverejnia školy a mesto – MsÚ na svojich webových stránkach.
Počas celej aktivity zabezpečia školy potrebný počet pedagógov na pedagogický dozor a podporu pri zaistení bezpečnosti na hlavných cestách počas akcie poskytne mestská polícia.

 

Rozdelenie verejných priestranstiev v rámci aktivity Deň pre svoje mesto 2015

Na základe výzvy Deň pre svoje mesto 2015 sa zúčastnia školy dňa 13. – 17.4.2015 upratovania a čistenia školských areálov a verejných priestranstiev podľa nasledovného rozpisu:

  1. ZŠ – Tematínska ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie na sídlisku Hájovky, futbalový štadión AFC
  1. ZŠ – Ul. kpt. Nálepku: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie okolo nemocnice a pred poliklinikou, park D. Š. Zámostského
  1. ZŠ – Odborárska ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnatá plocha pri HaZZ na Podjavorinskej ul., trávnaté plochy a verejné komunikácie na sídlisku Rajková, trávnaté plochy na Ul. 1. mája a v dolnej časti Ul. čsl. armády
  1. Spojená škola sv. Jozefa: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Ul. 1. mája – Ul. D. Š. Zámostského a vnútrobloku Ul. 1. mája – Ul. D. Š. Zámostského – Hurbanova ul., park P. Matejku
  1. Gymnázium M. R. Š. a bilingválne gymnázium: školský areál a priľahlé ulice, park J. M. Hurbana, trávnaté plochy a verejné komunikácie okolo MsKS, trávnaté plochy a verejné komunikácie na sídlisku Javorinská – okolie športovej haly a zimného štadióna
  1. SPŠ – Bzinská ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy, parkovisko a chodníky pri bývalom kúpalisku a pozdĺž Ul. Klčové po TSM, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Ul. J. Kollára – Klčové, chodníky a trávnaté plochy na Ul. J. Kréna a Karpatská ul.
  1. SOŠ OaS – Piešťanská ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Weisseho ul. – Ul. 1. mája – Obrancov mieru, autobusová stanica, Železničná ul., podchod na Piešťanskej ul., trávnaté plochy a chodníky na Piešťanskej ul.
  1. Špeciálna ZŠ: školský areál a okolie školského areálu, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Ul. 1. mája – Partizánska ul. – Ul. obrancov mieru – J. Kollára

Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov sa upratovanie nevzťahuje na vozovku hlavných ciest (Tematínska, Športová, Javorinská, Štúrova, J. Kollára, Bzinská, Klčové, Odborárska, Malinovského, Piešťanská, M. R. Štefánika, Hviezdoslavova, Weisseho).

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.