Nové Mesto nad Váhom

Zápisnica z 1. stretnutia VO č. 6 zo dňa 17.6.2015

VO6-zapis1Miesto: Zasadacia miestnosť Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

Obvod: 6

Dátum: 17. jún 2015

Prítomní: priložená prezenčná listina

Poslanci MsZ: Ing. Kopunec,  MUDr. Mastráková, Ing. Špánik

Za MsÚ: PhDr. Hejbalová

Za MsBP: Ing. Topolčány

Za TSM: Ing. Veselka

Za MsP: Ing. Ovšák

Priebeh stretnutia:

 1. Uvítanie občanov a predstavenie programu stretnutia
 2. Diskusia a prezentácie požiadaviek a pripomienok občanov
 3. Ukončenie stretnutia

 

Požiadavky a pripomienky občanov obvodu:

Ul. Severná (predkladajú Kotleba, Vojtek, Sučan, Čechvala)

 • niekoľko rokov občania požadujú rekonštrukciu ulice – chodníkov, cesty aj kanálových vpustí, zatiaľ sa nič nepohlo v tejto veci, chodníky aj cesta sa prepadáva, dažďová voda z ulice steká do dvorov rodinných domov
 • p. Čechvala sa pýta na možnosť spísania petície na rekonštrukciu ulice
 • pri poslednom stretnutí poslancov s občanmi sa hovorilo o zabezpečení zvýšeného objemu finančných prostriedkov na rekonštrukcie ciest, problém chcel riešiť už dávnejšie aj MUDr. Pašmík

20150622_153606_m

20150622_153815_m

20150622_154031_m

 

p. Kopunec (člen finančnej komisie) informoval o navýšení rozpočtu na rekonštrukcie ciest a chodníkov o 400 000 € oproti plánovanému rozpočtu na rok 2015 (ccca. 600 000 €), v programovom rozpočte resp. jeho úprave nebolo však definované, ktoré ulice sa budú rekonštruovať

otázkou sa budú zaoberať poslanci na najbližšom zasadnutí MsZ (aktualizované: ulica bola čiastočne zrekonštruovaná, najhoršie úseky boli opravené, komplexná oprava sa však neočakáva)

12986761_10208099467556118_757491956_o

12991958_10208099466676096_1719822527_o

13016493_10208099466916102_1531655302_o

 • p. Vojtek – ulica sa nezametá, kontajnery na sklo majú malý otvor na sklené fľaše

 

Ul. Klčové

 • p. Rákayová – presťahovanie Technických služieb mesta do dolných skladov na Banskej ulici, v akom časovom horizonte to bude, 10 rokov sa to stále odkladá, pracuje sa tam v katastrofálnych podmienkach a ľudia žijúci v paneláku v blízkosti TSM si sťažujú hluk a smrad

TSM: vysvetlenie projektu, verejné obstarávanie a nezáujem o zákazku, zmeny projektu, predpokladaný presun ku koncu roka 2016

Špánik – rieši predraženosť investície ako aj cenu za výstavbu Zimného štadióna, Zimný štadión kritizuje aj p. Kurnický

 

 

 • p. Hanesová – nedávno sa rekonštruovali chodníky na ul. Klčové, vynechaný bol však 150 m úsek od cirkevnej školy po odbočku na ul. 1. Mája, týka sa to aj chodníkov priamo k vchodom do bytových domov na tejto ulici, ktoré sú v dezolátnom stave, otázka znela, prečo sa vynechal tento chodník a či sa bude robiť

20150621_205050_m

20150621_204852_m

 • p. Čechvala – pred cirkevnou školou ráno parkujú vodiči autá a znemožňujú prejazd

20151122_153843_m

 

 • p. Vojtek – žiada vytvorenie bezbariérového vstupu do ambulancie MUDr. Mastrákovej, ktorá má svoju ordináciu v budove TSM

p. Mastráková  – samostatný vchod sa riešil už dávnejšie, problémom je umiestnenie rampy do budovy, zľava je súkromný pozemok, spredu sa nachádza schodisko do kotolne, jediný možný bezbariérový vchod by mohol byť zo zadnej strany budovy TSM.

 

 • p. Pekarovič a ďalší občania – požadujú výrub min. 2 kríkov pri priechode pre chodcov pred cirkevnou školou, pre prichádzajúce autá z ulice Holubyho vo (pod)večerných hodinách nie je dobre vidieť chodcov prichádzajúcich z pravej strany smerom k škole. Riešením by bolo aj nasvietenie priechodu.
  • Bude postúpené na komisiu ŽP, komisiu dopravy a TSM

 

Ul. Tajovského/Hečkova

 • p. Sučan – súčasné státie pre kontajnery na ulici nie je vyhovujúce, navrhuje vytvoriť odstavnú plochu pre kontajnery, uľahčí to prácu pre zamestnancov odvozu smetí

20150622_065530_m

p. Hejbalová – návrh je prijateľný a riešiteľný

 

 • p. Sučan – požaduje premiestniť jeden stĺp s verejným osvetlením na tejto ulici

20150622_065621_m

TSM: bude sa rekonštruovať ulica aj verejné osvetlenie, požiadavka sa berie na vedomie, lampy pribudnú aj v zadnej časti Hečkovej ulice

 

Ul. O. Plachého

 • p. Kotleba – problém starého kúpaliska, čo s ním bude, pozemok zarastá, majiteľ sa nestará, občania poukazujú na absentujúce kúpalisko
  • Pozemok nie je vo vlastníctve mesta, majiteľa vyzývajú na kosenie a údržbu pozemku aspoň raz do roka
  • Podľa záznamu v katastri je vlastníkom pozemku kúpaliska p. Ing. Tibor Kočvara z Martina, vklad záložného práva v prospech p. Tibora Zelenaya
 • p. Sučan – úsek cesty s parkoviskom pred kúpaliskom nebol zrekonštruovaný a sú tam výtlky, prečo sa neprerobila táto cesta a komu patrí
  • Podľa záznamu v katastri je vlastníkom pozemku mesto, takže mesto by sa malo zaoberať týmto úsekom

20150622_154407_m

(aktualizované: v júni 2016 bol tento úsek opravený – viď. foto nižšie)

20160704_161130_m

 

Ul. Kukučínova

 • p. Bajdík – požaduje rekonštrukciu ulice Kukučínovej od schodov po hasičov, tento úsek je v dezolátnom stave, chodník je prepadnutý, schody rozbité, na ulici nie je počuť mestský rozhlas

TSM: ulica Kukučínova by sa mala rekonštruovať spolu s ulicou Hečkovou, mesto chce vymeniť aj verejné osvetlenie na tejto ulicio   p. Hejbalová – situácia s rozhlasom sa preverí

20160526_142314_m

20150617_120001_m

 

 • p. Kurnický – na križovatke Klčové – Kukučínova požaduje umiestniť zrkadlo pre autá pripájajúce sa na ulicu Klčové, pri zastavení autobusu na autobusovej zastávke nie je vidno prichádzajúce auto zľava

Mesto: uvedená komunikácia je štátna cesta, požiadavka bude však posunutá pre dopravnú komisiu

 

 • p. Sučan – problém parkovania pred Kapustíkom a v križovatke, v čase obeda je táto križovatka ťažko prejazdná, navrhuje sa riešiť križovatku dopravnou značkou so zákazom zastavenia prípadne vodorovným dopravným značením – žltou čiarou

 

Kopunec: požiadavka bude posunutá pre dopravnú komisiu, parkovať však môžu zákazníci reštaurácie na v uličke ul. Klčové oproti MUDr. Mastrákovej

 

 • p. Kopunec – ľudia venčiaci svojich psov zanechávajú po nich exkrementy, na problém upozornili chodci a obyvatelia z ul. Kukučínova, kde sú chodníky plné exkrementov, hlavne v ranných hodinách, navrhuje umiestniť niekoľko odpadkových košov v tejto časti – uvedené problémy budú riešiť poslanci, vedenie mesta, MsP, TSM a príslušné komisie

 

Ul. Royova

 • p. Kurnický – pri schodoch smerom na ul. Ľ. Podjavorinskej je nepokosená 2 m tráva, prečo sa nečistí ulica Ľ. Podjavorinskej

TSM: tráva je už pokosená

p. Hejbalová – chodník na ul. Ľ. Podjavorinskej patrí do správy TSK

p. Špánik – mesto by malo vyzvať na čistenie chodníkov vlastníkov podnikov a prevádzkovateľov obchodov

 

Ul. A. Sládkoviča

 • p. Macúch – bývalý rontgen – čo bude s budovou, prečo sa tam nespraví parkovisko

20150621_205423_m

Mesto: budovu vlastnila Cityfarma, ktorá tu mala archív, mesto chcelo odkúpiť časť pozemku a rozšíriť tak cestu, nebol však záujem zo strany vlastníka, budova je pamiatkovo chránená a nemôže byť zbúraná.

 

 • p. Kopunec – navrhuje odkúpiť alebo vymeniť časť pozemku pre umiestnenie kontajnerového státia na rohu ulice – A. Sládkoviča a Vajanského, kde chodcov ako aj automobily ohrozuje padajúca murovaná stena oplotenia pozemku. Všetky smetné nádoby by boli tak umiestnené v jednom stanovišti a odpad by sa zdržoval na jednom mieste, nie ako tomu je v súčasnosti. Priložená aj fotodokumentácia, požiadavka bude posunutá na komisiu výstavby

20150622_065301_m

20150622_160107_m

 

 • p. Dujková – uvítala by pridať druhú lavičku pred vchod do bytového domu, obyvatelia bytového domu na ul. A. Sládkoviča 10 sú zväčša starší ľudia, ktorí sa chcú porozprávať a posedieť na čerstvom vzduchu

20150618_154008_m

p. Hejbalová – občania si majú spísať petíciu, inak ju tam nedajú, ak by sa občania dohodli na pridaní lavičky, mesto vymení aj starú lavičku za novúo  p. Kopunec osobne pomôže p. Dujkovej s touto požiadavkou a spísaním žiadosti

(aktualizované: lavičky boli na jar 2016 osadené pri týchto vchodoch – viď. foto)

20160403_190943_m

 

 • na minulom stretnutí sa riešil problém bezdomovcov a mladých ľudí, ktorí sa stretávali, močili a zanechávali odpad za bytovým domom na ul. A. Sládkoviča. Občania na tomto stretnutí pochválili časté kontroly miesta príslušníkmi MsP.

20150621_205443_m

 

Ul. Holubyho

 • pri kaplnke a pred reštauráciou Ambrózia sa navrhuje prerobiť kolmé parkovanie na šikmé parkovanie, zrýchlilo by to tak vjazd a výjazd z parkoviska na cestu.

Mesto: Požiadavka bude posunutá na komisiu dopravy, cesta na ktorej sa parkuje je cesta 2. triedy a tak správa nespadá pod mesto ale pod TSK

 

Všeobecné témy, problémy a požiadavky od občanov:

 • p. Kurnický poukazuje na ničenie mestského majetku, vandali by mali byť verejne potrestaní, zmedializovaní, prevenciou by mali byť zvýšené hliadky MsP, následné opravy stoja nemalé peniaze občanov mesta

 

 • problém ukladania odpadu, nábytku a stavebného odpadu z rekonštrukcie bytov mimo smetných nádob, vyhadzovanie odpadu z prevádzok vo večerných hodinách, požiadavka: kontrola zo strany MsP a umiestnenie kamery

TSM: každý občan mesta (fyzická osoba) sa môže zadarmo zbaviť odpadu, stačí ho priniesť na prekládkovú stanicu či zberný dvor, TSM umiestňujú pravidelne podľa harmonogramu na vopred oznámené miesta veľkokapacitné kontajnery či už na drobný stavebný odpad alebo biologicky rozložiteľný odpad

 

 • p. Kurnický – hluk z diskoték – blíži sa letná sezóna a s nimi nekončiaci hluk z diskoték počas týždňa aj víkendov do neskorých nočných hodín, prečo nie je nočný kľud platný aj pre rekreačnú oblasť Zelená voda, pracujúci ľudia chcú spať a hluk z diskoték býva aj do štvrtej rána, problémom sú aj mladí ľudia prichádzajúci z diskoték cez ulice pod oknami bytov

 

 • Kúpalisko a Zelená voda – otázky občanov smerovali na vedenie mesta: prečo sa nepostaví kúpalisko? V akom to je stave? Všeobecná nespokojnosť s úrovňou služieb, vodou a čistením vody od rias, ktoré sa konalo tesne pred začiatkom sezóny. Koľko stálo čistenie Zelenej vody? Kto to zaplatil?

Mesto: ak bude toto čistenie úspešné a vydrží aspoň jednu sezónu, mesto zváži kúpu tohto kombajnu (aktualizované: mesto začiatkom roka 2016 kúpilo stroj na kosenie rias a odsávanie bahna z jazera)

20150611_161644_m

Poslanci výboru mestskej časti zobrali na vedomie požiadavky občanov, niektoré otázky boli zodpovedané priamo na stretnutí, časť požiadaviek budú smerovať na vedenie mesta a odbory MsÚ, na komisie MsZ a jednotlivé mestské organizácie, ktoré by sa mali k týmto témam a požiadavkám občanov vyjadriť a hľadať spôsoby na ich riešenie.

 

Zapísal: Ing. Kopunec, 22.6.2015

Príloha: Prezenčná listina zo dňa 17.6.2015

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.