Iné Nové Mesto nad Váhom

Kasárne v Novom Meste nad Váhom + diskusia o ich využití

Mesto dostalo do vlastníctva vojenské kasárne na ul. Bzinská!

V roku 2006 dostalo mesto Nové Mesto nad Váhom darom Dolné kasárne na okraji mesta, kde neskôr začalo s výstavbou nájomných bytov Čachtická (I. etapa dokončená, II. etapa v realizácii).

dolne kasarne dsc00415 najomne byty cachticka

Pred niekoľkými mesiacmi sa objavila ponuka na kúpu ďalšieho prebytočného majetku Ministerstva obrany. Išlo o administratívne budovy, ubytovne, sklady, garáže, dielne, kuchyňu, telocvičňu, vodáreň, trafostanica,… s rozlohou okolo 13 ha.

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI – KASARNE PDF

kasarne-2

VZK
Mesto sa prihlásilo o kúpu ubytovne na ul. Weisseho (MsZ schválilo kúpu za 300 001 €) a o kúpu VZK (vojenská závodná kuchyňa na ul. J.Kollára) a ako jediný záujemca o VZK vyhral súťaž za 260 001 € (hoci primeraná cena bola nižšia – 249 000 € = 7 501 374,00 Sk). V septembri bola pritom cena 415 000 €, ale keďže nebol žiadny záujemca o VZK, cena klesla. Očakával som, že MsZ neschváli túto kúpu a tak sa aj stalo pri následnom rokovaní MsZ, kde odmietli kúpu tejto budovy aj kvôli zlému technickému stavu a potrebnej väčšej rekonštrukcie, ktorá by podľa nich vyšla finančne o dosť drahšie ako ho odkúpia – 1 mil. €. O túto stavbu som sa zaujímal už dlhšie, keďže som mal v pláne navrhnúť mestu, aby VZK kúpila, pretože takáto viacúčelová miestnosť, alebo hala v Novom Meste chýba. Často musia študenti robiť stužkové a iné akcie mimo mesta, pretože tu nie sú vhodné priestory na také akcie. Nejedná sa však len o stužkové, ale aj rôzne plesy a koncerty, kde by sa mohli baviť mladší aj starší ľudia.

ubytovna barmo VZK NMnV VZK NMnV 2

VZK Nové Mesto nad Váhom je opäť na predaj:
http://www.ropk.sk/index/index.php?ids=553&eg_id=1487&p=0&status[3]=1&okres=304

KASÁRNE

Keďže o kasárne nebol záujem (z pôvodných 10 mil. € sa cena znížila na 3 mil. €, ale záujemca sa aj tak nenašiel), mesto dostalo ponuku na bezodplatný predaj majetku kasární podľa zákona č. 172/2004 Z. z.:
„Informácie o nakladaní s nehnuteľným majetkom štátu v správe MO SR:
Po rozhodnutí o prebytočnosti majetku je MO SR povinné prebytočný majetok ponúknuť najprv štátnym rozpočtovým organizáciám alebo štátnym príspevkovým organizáciám, ktorým by mohol tento majetok účelne slúžiť na plnenie úloh. Ak o ponúknutý majetok v lehote do 30 dní odo dňa rozhodnutia o prebytočnosti neprejaví záujem žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia, je MO SR oprávnené a povinné s predmetným majetkom naložiť v súlade so zákonom č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov.“
Zdroj: http://www.mosr.sk/15/ponuka-prebytocneho-majetku.php?mnu=14

kasarne kasarne zozadu

Na mimoriadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 26. januára 2010, sa jednohlasne odsúhlasil bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu „Kasárne Spojovacieho vojska Nové Mesto nad Váhom“. Mestu Nové Mesto nad Váhom odteraz pribudol majetok, ktorého hodnota je podľa znaleckého posudku 10 170 000 €. Teraz nastáva problém, čo s týmto obrovským pozemkom a so všetkými budovami. Od primátora padol návrh, že by sa tu mohla nachádzať fakulta Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. Nápady na využitie týchto priestorov boli rôzne, ktoré sa mne osobne pozdávali. Najlepší nápad bol p. poslanca Križana, ktorý navrhol aby sa ľudia mohli prostredníctvom oficiálneho webu vyjadriť k možnému využitiu bývalých kasární. Doteraz sa však nič na stránke neobjavilo (10.2.2010 – fórum na oficiálnom webe http://www.nove-mesto.sk/forum). Veľmi zaujímavé boli názory vybudovať tu ďalšie byty, alebo domovy pre dôchodcov, ale treba brať do úvahy aj populačný vývoj, ktorý značí, že počet obyvateľov sa bude v nasledujúcich rokoch už iba znižovať. Takže je otázne, či by boli tieto byty v budúcnosti potrebné.

Po ohlasoch či by som nedal na stránku anketu alebo fórum, kde by sa mohli ľudia vyjadriť k tejto téme som sa rozhodol, že pod tento článok dám fórum, tam môžete diskutovať, alebo posielať návrhy mne a ja ich následne prepošlem na MsÚ.

Mesto si dalo vypočítať predbežné náklady na spravovanie tohto majetku, ktoré sa pohybuje od 250 – 400 tisíc € ročne. Je to skutočne veľa a preto treba rozumne premyslieť ako využiť tieto priestory. Jedným z možných riešení je presťahovať sem celé Technické služby mesta, ktorých terajšie priestory by sa mohli využiť pre výstavbu garáží a parkovacích miest pre sídlisko Rajková. TSM by tak dostalo množstvo priestoru na svoje stroje zariadenia a súčasne by tu mohol byť zberný dvor.


Zdroje:

http://spravy.pravda.sk/sk_regiony.asp?c=A100203_100757_sk_regiony_p12&k=96006

http://nove-mesto.sk/

Z á p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 26. januára 2010
U z n e s e n i e z mimoriadneho zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 26. januára 2010
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 235
U z n e s e n i a z 19. zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 15. decembra 2009
– www.ropk.sk – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
Zbierka zákonov č. 394/2008
http://www.ropk.sk/index/index.php?ids=553&eg_id=1338&p=0&status[3]=1&status[4]=1&status[5]=1&okres=304

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.