Nové Mesto nad Váhom

Zápisnica z 3. stretnutia VO č. 6 zo dňa 24.6.2016

VO6-zapis3Miesto: Zasadacia miestnosť Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

Obvod: 6

Dátum: 24. jún 2016

Prítomní: priložená prezenčná listina

Poslanci MsZ: Ing. Špánik , Ing. Kopunec (ospravedlnená neprítomnosť), MUDr. Mastráková  (ospravedlnená neprítomnosť)

Za MsÚ: PhDr. Hejbalová

Za MsBP:

Za TSM: Ing. Veselka

Za MsP:

Priebeh stretnutia:

 1. Uvítanie občanov a predstavenie programu stretnutia
 2. Informácia o plnení úloh z predchádzajúceho stretnutia dňa 29. októbra 2015
 3. Diskusia a prezentácie požiadaviek a pripomienok občanov
 4. Ukončenie stretnutia

 

Požiadavky a pripomienky občanov obvodu:

 • Kubrt – parkovanie na rohu ulíc 1. mája a Klčové – nie je dodržaná vzdialenosť pri parkovaní od križovatky, tiež je parkovanie vozidiel také, že bráni záchranárskym zložkám v prejazde /vo vnútrobloku/

Ohlásiť a nechať preveriť MsP

 

 • J.Vojtek – parkovisko na Holubyho ulici /od Stavoindrustie po kaplnku, za kvetináčmi/ je v dezolátnom stave, či sa neuvažuje s jeho opravou.

Odpoveď zástupcu TSM /p.Veselka/, bude to postúpené Dopravnej komisií, najskôr sa musí ale preveriť vlastnícky stav uvedeného parkoviska /či je celé vo vlastníctve mesta/, potom vzhľadom na porušenie parkoviska pri sieťových a kanalizačných rozvodoch preveriť, či distribučné spoločnosti neuvažujú v blízkej budúcnosti s rekonštrukciou týchto sietí, aby nedošlo po rekonštrukcií k následným výkopovým prácam

 

20160704_162121_m

 

20160704_162053_m

 

 • J. Vojtek – vychádzanie s parkoviska ul.Holubyho /od Stavoindrustie po kaplnku, za kvetináčmi/ hore pri kaplnke je pri odbočovaní vľavo veľmi neprehľadné a nebezpečné, či by nebolo možné umiestniť oproti výjazdu zrkadlo

Postúpiť Komisii Dopravy

 

20150922_154021_m

 

20150922_154026_m

 

20150922_154035_m

 

holubyho

 

 • Na pozemku bývalého vojenského kúpaliska sa nachádzajú vyschnuté topole, ktoré by v prípade nepriaznivého počasia mohli spadnúť a spôsobiť zranenie osôb, alebo poškodenie majetku.

 

20160704_161050_m

 

20160704_161017_m

 

 • Na plote skladov p. Steinerovej /bývalé uhoľné sklady/ na Holubyho ulici je krovie ktoré prerastá cez chodník a ten je z tohto dôvodu nepriechodný

Postúpiť na Komisiu životného prostredia, vyzvať majiteľov pozemkov na nápravu uvedeného stavu

 

20160704_161921_m

 

Všeobecné témy, problémy a požiadavky od občanov:

 • Rezidentné parkovanie, či je možné opätovné zavedenie plateného parkovania pre obyvateľov Nového Mesta nad Váhom, spomenuli aj príklady iných miest, kde je takéto parkovanie zavedené a sú s ním obyvatelia spokojný

Odpoveď prítomného zástupcu mesta /p. Hejbalová/, mesto neuvažuje o znovu zavedení plateného parkovania. Pre poslancov: či môžu túto otázku preveriť na zastupiteľstve

 

 

 • Či je možné, aby mesto oslovilo spoločnosť Tesco a RG Javorina aby pridali autobus na prepravu osôb do novo otvorených obchodných priestorov

Zástupca mesta /p.Hejbalová/ prisľúbila oslovenie týchto spoločností

 

 

 • Požiadavka prevažne starších občanov, chýbajúce WC na námestí, pretože sociálne zariadenia nachádzajúce sa pri trhovisku sú ďaleko a na námestí tieto WC chýbajú

Zástupca mesta /p.Hejbalová/ – mesto neuvažuje o zriadení verejných WC na námestí, podľa jej slov je po dohode s mestom možné použitie WC v kaviarňach a reštauračných zariadeniach nachádzajúcich sa na námestí a priľahlých uliciach, zástupca TSM /p.Veselka/ prevádzka verejného WC je dosť nákladná záležitosť

Pre poslancov: preveriť na zastupiteľstve, či by nebolo možné zriadiť verejné WC v niektorom z nevyužitých priestorov na námestí

 

 

 • Pretrvávajúca požiadavka na chýbajúce kúpalisko, hlavne pre rodiny s malými deťmi

Zástupca mesta /p.Hejbalová/ odporúča Zelenú vodu, kde sa zlepšili po začatí kosenia rias zakúpeným kombajnom podmienky

 

Zapísal: Ing. Špánik, 24.6.2016

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.