Nové Mesto nad Váhom

Zápisnica z 2. stretnutia VO č. 6 zo dňa 29.10.2015

VO6-zapis2Miesto: Zasadacia miestnosť Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

Obvod: 6

Dátum: 29. október 2015

Prítomní: priložená prezenčná listina

Poslanci MsZ: Ing. Kopunec,  MUDr. Mastráková, Ing. Špánik

Za MsÚ:

Za MsBP:

Za TSM: Ing. Veselka

Za MsP: p. Kubíček

Priebeh stretnutia:

  1. Uvítanie občanov a predstavenie programu stretnutia
  2. Informácia o plnení úloh z predchádzajúceho stretnutia dňa 17. júna 2015
  3. Diskusia a prezentácie požiadaviek a pripomienok občanov
  4. Ukončenie stretnutia

 

Požiadavky a pripomienky občanov obvodu:

Vzhľadom na neúčasť zástupcu mesta, nebolo zodpovedaných viacero otázok z predchádzajúceho stretnutia poslancov s občanmi. To aj napriek snahe o získanie odpovedí od príslušných komisií a zamestnancov Mestského úradu pred týmto stretnutím.

Viacero problémov a požiadaviek sa opakovalo, ale do zápisnice ich uvádzam.

 

Ul. Klčové

  • Občan: Pri cirkevnej škole sa nachádza nebezpečný priechod pre chodcov, kde vo večerných hodinách nie je dobré vidieť chodcov prechádzajúcich cez priechod spoza kríkov, ktoré sa nachádzajú na strane od sídliska.

 

20150621_204902_m

TSM: Spomínaný krík nie je problém ostrihať, pozrú sa na to. (kríky boli upravené)

 

  • Občan: Pri cirkevnej škole často zastavujú rodičia autá, ktorí privezú svoje deti do školy (či je to ráno, poobede, prípadne v čase konania rodičovského združenia), brzdia premávku, znepriehľadňujú priechod pre chodcov, ktorí sa nachádza v blízkosti, parkujú na trávniku, či sa neuvažuje o dopravnom značení, ktoré by na tejto ceste zakazovalo zastavenie áut.

 

20151122_153843_m

 

MsP: Mestská polícia ráno stojí na 2 priechodoch pre chodcov, kvôli deťom. Pokiaľ stoja autá za priechodom 5m, neporušujú nič. Cesta je dostatočne široká, môže však nastať problém pri autobusoch, doprava v tomto čase však býva spomalená, práve kvôli prítomnosti príslušníkov MsP, ktorí tam stoja takmer každý deň.

Postúpené na komisiu dopravy a náčelníka MsP, či je možné dať dopravné značenie (vodorovné alebo zvislé) zákaz zastavenia.

 

  • Kurnický: Chodník okolo TSM na ul. Klčové končí pred vjazdom do dvora TSM. Chodci prechádzajúci z tohto chodníka cez parkovisko sú ohrozovaní rýchlo idúcimi vozidlami vychádzajúcimi z areálu TSM. Či by tam bolo možné umiestniť priechod pre chodcov.

20151122_153918_m

TSM: Za rok a pol budú TSM presťahované, treba vyčkať.

 

Občan: Či by bolo možné vydláždiť vyšliapaný chodník na rohu ulice Klčové – Dr. Markoviča. Chodci využívajú túto cestičku ako skratku.

20160526_183620_m

 

Ul. Kukučínova

Opakujúci problém s nefungujúcim mestským rozhlasom. Rozhlas na Kukučínovej nefunguje, na Royovej „vrčí“.

Pozn. Ing. Kopunec: Podobný problém sa týka aj rozhlasu medzi vchodmi BD na ul. Dr. Markoviča 1-2. Bude preverené a odstránené zamestnancami TSM.

 

Občan: Schody v dolnej časti tejto ulice sú poškodené, v jarku rastie tráva.

 

20160526_142220_m

20160526_142314_m

 

TSM: Ulica bude budúci rok rekonštruovaná, mala by sa týkať ulice Hečkova a Kukučínova až po svetelnú križovatku.

Ing. Kopunec: Požiadavka na pokosenie a vyčistenie bude opätovne adresovaná na TSM

 

Ul. A. Sládkoviča

  • Dujková ďakuje za nové lavičky o ktoré žiadala (v tomto čase TSM robia základ pod lavičky pred bytovým domom. (lavičky boli na jar 2016 osadené)

 

20160403_190943_m

  • Dodeková – Poďakovanie pre zamestnancov MsP za kontrolovanie priestoru za bytovými domami na A. Sládkoviča 8. Je tam poriadok a žiadne problémy. Bude rada ak tam budú aj naďalej chodiť z MsP.

Ing. Kopunec: Poďakovanie bude adresované náčelníkovi MsP.

 

Ul. Dr. Markoviča

Občania sídliska sa pýta na vysielač SWAN na bytovke Dr. I. Markoviča 9. Kto povolil umiestnenie tohto vysielača ako aj ostatných na tej bytovke? Ľudia z bytovky pod vysielačom majú z toho profit a ostatní naokolo sú ožarovaní. Nemalo by to byť v obytných častiach. Spĺňa to normy?

Ing. Špánik: Či je nariadenie alebo smernica, ktorá určuje kde môžu byť umiestnené tieto zariadenia.

Ing. Kopunec: Otázky budú postúpené na oddelenie výstavby.

 

Všeobecné témy, problémy a požiadavky od občanov:

Či by bolo možné na oficiálnu stránku mesta resp. Informačný portál zverejňovať správy mestského rozhlasu, pohrebov, jubileí? Ak to teda je zverejnené na tabuli, nech sa to dá aj na stránku.

TSM: Oznamy pohrebov sa musia prejednávať s rodinou či súhlasia so zverejnením. Parte na výveske je platená služba. V týchto dňoch boli zverejnené na stránkach TSM nezaplatené hroby a hroby bez zmlúv.

Ing. Kopunec: nemá problém s požiadavkou občanov na zverejňovanie týchto informácií na stránkach informačného portálu, závisí to však na TSM, či ich budú posielať.

 

Ing. Veselka z TSM informoval o novom zákone o odpadoch, ktorý vstúpi do platnosti od 1.1.2016. Zmenou bude napríklad aj to, že drobný stavebný odpad bude spoplatnený a nebude v poplatku za komunálny odpad.

 

  • Posledná požiadavka na stretnutí sa týkala umiestenia veľkoobjemných kontajnerov na sídliskách na viac ako jeden deň alebo častejšie. Občania nestíhajú zareagovať na umiestnenie tohto kontajnera v ich lokalite a zväčša už na druhý deň tam nie je alebo je ihneď plný.

TSM: Občania majú možnosť bezplatného odvozu takéhoto odpadu na prekládkovú stanicu. Každý BD má fond opráv, z ktorého si môžu objednať kontajner na tento odpad. TSM nemá toľko kontajnerov, aby ich mohli na sídliskách pravidelne umiestňovať.

 

Ing. Kopunec: Požiadavka občanov z rôznych častí mesta sa týka čistenia komunikácií TSM najmä v týchto jesenných dňoch. Či by bolo možné vopred upozorňovať či už letákmi, elektronicky na stránkach mesta, rozhlasom alebo dopravným značením na plánované čistenie konkrétnej ulice v takých dňoch a hodinách, aby sa nestávali situácie, že časť ulice bude vyčistená a časť kde stoja autá nie.

 

Zapísal: Ing. Kopunec, 29.10.2015

Príloha: Prezenčná listina zo dňa 29.10.2015

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.