Nové Mesto nad Váhom

Plán rekonštrukcie povrchov ciest, chodníkov a parkovísk v roku 2017

Po minuloročnom zverejnení článku: “Návrh rekonštrukcie povrchov komunikácií, parkovísk a chodníkov v roku 2016” prinášam nový plán rekonštrukcií ciest, chodníkov, vnútroblokov a parkovísk, ktoré chce Mesto v roku 2017 zrekonštruovať alebo nanovo vybudovať. Sú tu zapracované niektoré ulice a lokality, ktoré sa nepodarilo spraviť v roku 2016. Pribudlo niekoľko nových opráv, o ktoré žiadali občania vo volebných obvodoch a zaujímavosťou je napríklad aj nové dopravné ihrisko pri základnej škole na ul. Tematínskej. Plánované rekonštrukcie povrchov komunikácií v Novom Meste nad Váhom na rok 2017 nájdete v článku aj s fotografiami.

Edit 10.9.2017Zelenou farbou boli vyznačené úplné zrealizované alebo čiastočne zrealizované rekonštrukcie, červenou farbou ešte neuskutočnené.

Cesty :

1. Ulica Dubčekova II. etapa, komplet nová cesta vrátane podložia + jednostranný chodník

2. rozšírenie ul. Šoltésovej, od Štúrovej po Ul. Sasinkovu

3. rekonštrukcia časti ul. kpt. Nálepku od ul.M.R.Štefánika po kruhový objazd pri III.ZŠ

4. vnútroareálové komunikácie v nových priestoroch TSM na Ul. Banskej

5. rekonštrukcia ul. Mnešická, ul. Poľná, ul. Mýtna (závisí od rekonštrukcie rozvodov plynu v tejto časti)

6. vybudovanie asfaltovej plochy na ZŠ Tematínska pre dopravné ihrisko

Parkoviská, vnútrobloky :

1. vybudovanie parkovísk vo dvore ZUŠ (prístup z ul.Šoltésovej, vrátane preloženia VO)

2. vybudovanie dočasných parkovacích plôch na ul.Malinovského (v prípade usporiadania pozemkov so ŽSR)

3. vybudovanie odstavných plôch pred BD č.5-6 na ul. Weisseho

4. vybudovanie odstavných plôch pred BD č.2-4 na ul. Weisseho

 

5. vybudovanie odstavných plôch na ul.SNP č.9-10

6. vybudovanie odstavných plôch na ul.J.Kréna č.29

 

Chodníky:

1. Tehelná ulica – ľavostranný – nový po prekládkovú stanicu

2. schody na ul. Kukučínova po ul. Ľ. Podjavorinskej

3. nové chodníky na IV.ZŠ + oprava komunikácie

 

4. rekonštrukcia chodníkov na ul. Kamenná, ul. Lesnícka, ul. Nová (sú podmienené rekonštrukciou rozvodov plynu od SPP)

5. nový chodník – ľavostranný na ul. Dubčekovej

6. rekonštrukcia chodníkov na ul. Bočná, ul. Dolná

7. rekonštrukcia pravostranného chodníka ul. Bzinská okolo SPŠ

8. Elokované pracovisko MŠ – ul. Hviezdoslavova a ul. Hollého

 

Prípadné zmeny investičných akcií sú možné a pravdepodobné v závislosti na meniacich sa podmienkach a prípadných požiadavkách občanov z volebných obvodov.

zdroj: MsÚ

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.