Nezaradené

Voľby do VÚC 2017 – volebný obvod Nové Mesto nad Váhom

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017.

Viac informácií o tom kde a ako máte voliť, koľko kandidátov môžte voliť, kto sa uchádza o post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraju, kto kandiduje do zastupiteľstva TSK, kto a za akú politickú stranu prípadne koalíciu strán kandiduje, nájdete v tomto článku.

Počet poslancov, ktorý sa bude vo volebnom obvode voliť: 5

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4. novembra 2017.

Zoznam kandidátov na voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 2017

 1. Jaroslav Baška, Ing., 42 r., predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Dohňany, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
 2. Petra Hajšelová, Mgr., 34 r., právnička, Prievidza, Sme rodina – Boris Kollár
 3. Renáta Kaščáková, Mgr., 52 r., poslankyňa NRSR, Trenčín, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 4. Nora Pániková, 43 r., ochranárka, živnostníčka, Stará Turá, Strana zelených Slovenska
 5. Štefan Škultéty, PhDr., 42 r., primátor mesta, Trenčianske Teplice, nezávislý kandidát
 6. Igor Valko, 46 r., podnikateľ, Prievidza, Nový parlament
 7. Ferdinand Vavrík, Ing., 26 r., doktorand, Beluša, nezávislý kandidát

Zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 2017
Volebný obvod č. 4 (Nové Mesto nad Váhom)

 1. Peter Bača, Mgr., 48 r., konzultant, Nové Mesto nad Váhom, Sdkú – ds – slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana
 2. Ján Bielik, doc. MUDr., CSc., 62 r., lekár, Nové Mesto nad Váhom, nezávislý kandidát
 3. Ján Blaško, 42 r., skladník, Stará Turá, Komunistická strana Slovenska
 4. Rastislav Bobocký, Mgr., 29 r., učiteľ, Podolie, nezávislý kandidát
 5. Dušan Bublavý, Mgr., 53 r., starosta obce, Častkovce, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
 6. Vladimír Fraňo, JUDr., LL.M., 40 r., advokát, Nové Mesto nad Váhom, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
 7. Peter Gablech, 55 r., podnikateľ, Hrachovište, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 8. Anna Halinárová, Ing., 60 r., primátorka mesta, Stará Turá, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
 9. Kvetoslava Hejbalová, PhDr., 62 r., viceprimátorka mesta, Nové Mesto nad Váhom, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
 10. Radovan Horváth, Mgr., 44 r., administratívny pracovník, Nové Mesto nad Váhom, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 11. Igor Ivana, 31 r., manažér nákupu, Stará Turá, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 12. Ján Janáč, 59 r., podnikateľ, Nové Mesto nad Váhom, Nový parlament
 13. Alexander Koreň, PhDr., 62 r., podnikateľ, Nové Mesto nad Váhom, Národná koalícia
 14. Boris Krajčí, Mgr., 47 r., zdravotník, Nové Mesto nad Váhom, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 15. Milan Kravárik, 50 r., konateľ spoločnosti, Kočovce, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 16. Ján Kubica, Mgr., 30 r., knihovník, Moravské Lieskové, Práca slovenského národa
 17. Lukáš Kucharovic, 29 r., robotník, Dolné Srnie, Komunistická strana Slovenska
 18. Ľuboš Masár, Mgr., 36 r., podnikateľ, Nové Mesto nad Váhom, Práca slovenského národa
 19. Nora Pániková, 43 r., ochranárka, živnostníčka, Stará Turá, Strana zelených Slovenska
 20. Alena Šoltýsová, Ing., 50 r., starostka, Bzince pod Javorinou, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 21. Milan Špánik, Ing., 46 r., konateľ spoločnosti, Nové Mesto nad Váhom, nezávislý kandidát
 22. Jozef Trstenský, Ing., 57 r., primátor mesta, Nové Mesto nad Váhom, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
 23. Marcel Urban, 35 r., koordinátor, Lúka, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 24. Jana Žáková, 48 r., ošetrovateľka, Bzince pod Javorinou, Sme rodina – Boris Kollár

Obvodná vol. komisia č. 4 – Nové Mesto nad Váhom:

predseda: Michal Hlatký, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ  ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

podpredseda: Ing. Vladislav Mikláš, Komunistická strana Slovenska

Sídlom obvodnej volebnej komisie je : Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti).
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.) Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Do volebného obvodu patria obce:

Beckov

Bošáca

Brunovce

Bzince pod Javorinou

Čachtice

Častkovce

Dolné Srnie

Haluzice

Horná Streda

Hôrka nad Váhom

Hrádok

Hrachovište

Kálnica

Kočovce

Lubina

Lúka

Modrová

Modrovka

Moravské Lieskové

Nová Bošáca

Nová Lehota

Nová Ves nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Očkov

Pobedim

Podolie

Potvorice

Považany

Stará Lehota

Stará Turá

Trenčianske Bohuslavice

Vaďovce

Višňové

Zemianske Podhradie

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.