Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na 13. zasadnutie poslancov MsZ 9. marca 2021

Pozvánka na na online 13. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční

dňa 09. marca 2021 (utorok) o 14.00 hod.

Odkaz na živý prenos zverejním v tomto článku tesne pred uskutočnením zasadnutia.

Program:

1.      Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie programu

2.      Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie

3.      Kontrola uznesení

4.      Správa o činnosti MsR medzi 12. Z MsZ  a 13. Z MsZ

5.      Nakladanie s majetkom mesta

6.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  Mesta Nové Mesto nad Váhom

7.      Poplatok za rozvoj za rok 2020, VZN 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 

8.      Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2020

9.      Správy z finančných kontrol

10.   Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

11.   Informácia o vybavení petícií v roku 2020

12.   Vyhodnotenie činností stálych komisií MsZ a výborov mestských častí za rok 2020

13.   Odpovede na pripomienky poslancov

14.   Rôzne

15.   Záver

www.nove-mesto.sk

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.