Nové Mesto nad Váhom

Zberový dom pre separovaný a biologický odpad v Novom Meste nad Váhom

Názov stavby: Zberový dvor pre separovaný a biologický odpad – 2. etapa

Investor stavby: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ: IZOTECH Group s.r.o., Piešťanská 25, Nové Mesto nad Váhom

Doba výstavby: 11/2011 – 09/2012

Náklady: 3 mil €

Využitie: papier, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad, nebezpečný odpad

Projekt Modernizácie odpadového hospodárstva bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci OP Životné prostredie, prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov.

1. etapou projektu v roku 2010 bolo vybudovanie kompostárne.

“Realizáciou projektu sa vytvorí fungujúci moderný systém odpadového hospodárstva v meste Nové Mesto nad Váhom, zvýši sa kvalita a komplexnosť poskytovaných služieb občanom mesta s dôrazom na udržiavanie kvality ŽP.”

Vďaka Technickým službám mesta Nové Mesto nad Váhom mi bolo tento týždeň umožnené nahliadnuť do priestorov nového zberného dvora, ktorý bol postavený na mieste bývalého Centrálneho tepelného zdroja na ul. Banská. Väčšina objektov zostala pôvodná, prešli len rekonštrukciou, mnohé objekty (sklady či garáže, parkoviská), boli nanovo vybudované (viď. priložená fotodokumentácia).

Administratívna a prevádzková hala

Hlavná budova s dotrieďovacou linkou a lisom

Dotrieďovacia linka

Vaky na triedené plastové fľaše

Lis pre spracovanie papierového odpadu

Kompostáreň

Skladovacie priestory

SEKO SAMURAI 5 – stroj na spracovanie zeleného a organického odpadu za účelom kompostovania

2 nové vozidlá pre zber a zvoz komunálneho odpadu – MAN Faun Variopress

Spracovanie plastových fliaš

Porovnanie pôvodného CTZ z roku 2010 a nového zberného dvora z roku 2012

Autor fotografií: © Ing. Daniel Kopunec

Ďalšie fotografie (aj z pôvodného CTZ či priebehu výstavby dvoru) nájdete vo Fotogalérii na stránke www.nmnv.sk!!!

Viac sa dočítate:

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.