Nové Mesto nad Váhom

Vyhodnotenie odpadového hospodárstva v NM za rok 2015

Z februárového zasadnutia Komisie životného prostredia prinášam zaujímavé informácie z odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom za rok 2015. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA Nové Mesto nad Váhom (ďalej len TSM) ako príspevková organizácia zriadená mestom vykonáva v odpadovom hospodárstve nasledovné činnosti:

 • Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO alebo KO) z komplexnej bytovej výstavby (ďalej len KBV), z individuálnej bytovej výstavby (ďalej len IBV) a z obcí,
 • Zber a preprava objemného odpadu, stavebného odpadu a drobného stavebného  odpadu, formou zvozov prostredníctvom vozidla s hydraulickou rukou a prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len VOK),
 • Zber odpadu z pouličných smetných nádob,

Separovaný zber:

 • Zber a preprava papiera, plastov, skla, šatstva a textílií,
 • Zber ďalších komunálnych odpadov charakteru nebezpečných odpadov (elektroodpad, akumulátory, žiarivky, farby, kyseliny, žieraviny a pod…)
 • Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
 • Likvidácia čiernych skládok.

DCIM101GOPRO

 

Obce, v ktorých TSM vykonávajú zber zmesového KO

tsm_odpad-obce

Množstvo vyvezeného odpadu z obcí bolo celkovo 1925 ton, počet vyvezených nádob celkom 112 504, suma za vývoz bola 81 581 €.

 

DSC01991

 

PREKLÁDKOVÁ STANICA, ul. Mnešická 42

 

Zoznam odpadov,  s ktorými sa manipuluje na prekládkovej stanici:

 • zmesový komunálny odpad
 • objemný odpad
 • sklo
 • stavebný odpad a drobný stavebný odpad – betón,  tehly, obkladačky, dlaždice a keramika

tsm_odpad-graf1

tsm_odpad-graf2

ZBEROVÝ DVOR PRE SEPAROVANÝ ZBER A KOMPOSTÁREŇ, ul. Banská 1

 

Zoznam hlavných druhov odpadov,  s ktorými sa manipuluje na Zberovom Dvore:

OSTATNÉ ODPADY: kompozitné obaly, opotrebované pneumatiky, papier a lepenka, šatstvo, plasty, kovy, biologicky rozložiteľný odpad

NEBEZPEČNÝ ODPAD: pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, oleje a tuky iné ako uvedené, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné vyradené elektrické a elektronické zariadenia

 

tsm_odpad-tab2

 

Množstvo odpadov cez VOK – za úhradu:

Právnické osoby: 1178 kontajnerov, množstvo odpadu 546,68 t

Fyzické osoby96 kontajnerov, množstvo odpadu 46,25 t

 

Množstvo odpadov cez VOK – na réžiu TSM:

 • cintorín, Zberový dvor, Ul. Trenčianska, útulok: 501,23 t
 • Zelená Voda: 158,6 t
 • jarné upratovanie (16. až 27. marec)  –  56 kontajnerov, množstvo odpadu 71,72 t
 • jesenné upratovanie (2. až 13. november) – 51 kontajnerov, množstvo odpadu 72,23 t

Množstvo odpadu z pouličných smetných nádob – 101,80 t

Množstvo odvezeného odpadu od kontajnerových stanovísk – 93,52 t

Množstvo dovezeného drobného stavebného odpadu od občanov mesta  – 461,64 t

Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu – 1054,36 t

Množstvo separovaného odpadu – viď. tabuľka

tsm_odpad-tab1

 

Celkové náklady na dopravu a uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke v KOS Kostolné za rok 2015 – 368 815 €

 

Dôležitá informácia na záver: Na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a Dodatku č. 5 k VZN Mesta č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je drobný stavebný a stavebný odpad (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, muriva, omietky) od 1. januára 2016 odoberaný za úhradu16 €/t. V prípade, že stavebný odpad bude zmiešaný s iným druhom odpadu charakteru komunálneho odpadu, napr. sadrokartón, drevo, papier, plast a pod. bude účtovaná cena: 50,20 €/t. Z dôvodu evidencie musí každý občan priniesť so sebou preukaz totožnosti a doklad o ohlásení stavebných úprav.

 

Zdroj: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

Spracovateľ: Ing. Slavomír Lacko, vedúci Ekologického strediska TSM

Úprava článku pre potreby stránky: Ing. Daniel Kopunec

 

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.